TWÓJ KOSZYK
Produktów w koszyku:
0
Wartość koszyka:
0,00 zł
Teraz Jesteś: Strona główna - Regulamin

1. Definicje 

Sklep - Sklep internetowy MOTOATELIER pod adresemwww.motoatelier.pl, prowadzony  przez firmę F. H. „Auto-Parts & Promotion Studio” Tomasz Dubaj. 

Organizator - firma działająca pod nazwą F. H. „Auto-Parts & Promotion Studio” Tomasz Dubaj, z siedzibą w Gliwicach, ul. Dworcowa 50; NIP: 631-163-68-03; REGON: 276735213; wpis do Ewidencji  Działalności Gospodarczej w Chorzowie nr 18203. 

Użytkownik - osoba fizyczna lub podmiot prawa korzystający z usług Sklepu w celu kupna towarów bądź usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Warsztat - podmiot prawa świadczący usługi w zakresie montażu i naprawy części oferowanych w ramach Sklepu. 

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, na podstawie którego kupuje on towary bądź usługi oferowane przez Sklep. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację. 

Login - ciąg znaków ustalany przez Użytkownika w przypadku rejestracji w Sklepie, przypisany do jego osobistego konta. 

Hasło - poufny ciąg liter i cyfr umożliwiający dostęp do zarejestrowanego konta i udostępniony tylko Użytkownikowi rejestrującemu konto. 

E-mail – adres skrzynki pocztowej, która jest wskazana przez Użytkownika, w momencie rejestracji lub zamówienia towaru. 

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży. 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) na www.motoatelier.pl. 

Usługi – usługi świadczone przez Sklep zamawiane drogą elektroniczną lub telefoniczną, na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.motoatelier.pl. 

Infolinia – świadczenie usług przez Sklep za pomocą linii telefonicznej 785-421-629, GG: 45228717. 

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne). 

Ustawa – Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 

2. Postanowienie ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego MOTOATELIER. 

Celem działania Sklepu jest umożliwienie znalezienia i zakupu części samochodowych, akcesoriów oraz usług montażu wybranych części, a także innych napraw mechanicznych. 

Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny. 

Oferta Sklepu jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Warunki uczestnictwa 

Dostęp do treści Sklepu jest otwarty. Stronę internetową Sklepu przeglądać może każdy z dostępem do Internetu. 

Każdy Użytkownik korzystający z dowolnej funkcji Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie zobowiązuje się do nie zamieszczania treści niezgodnych z prawem (publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszczania się pomówień, zastraszania itd.), tak zwanego spamu, treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język). 

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania. 

4. Rejestracja 

Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest wymagana do przeglądania jego treści ani do złożenia Zamówienia. 

Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Sklepu. 

W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia wniosek dostępny w ramach Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego wniosku musi ostatecznie potwierdzić wolę rejestracji. 

Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym. 

Użytkownik rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego Login oraz Hasło ustanawia sam. 

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik ma prawo do ich zmiany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z nie poprawienia danych. 

5. Składanie i realizacja zamówień 

Użytkownik może złożyć zamówienia poprzez stronę www.motoatelier.pl, lub telefonicznie pod numerem infolinii 785-421-629, GG: 45228717. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę www.motoatelier.pl, Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało złożone w Sklepie. 

Użytkownik może zapoznać się z ofertą Sklepu od momentu wejścia na stronę internetową. 

Zamówienie na towary bądź usługi Sklepu złożyć mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz prowadzące działalność gospodarczą. 

Oferta przedstawiona w ramach Sklepu nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta kupna składana jest każdorazowo przez Użytkownika, a transakcja zawierana jest w momencie jej akceptacji przez Organizatora. 

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub w przypadku innego niedopełnienia obowiązków przez Organizatora bądź Warsztat. 

Realizacja każdego Zamówienia odbywa się w sposób wskazany przez Użytkownika (wybrany spośród oferowanych przez Sklep) oraz we wskazanym przez niego miejscu i czasie. 

Ewentualne zmiany w już złożonym Zamówieniu są dopuszczalne za zgodą zarówno Użytkownika, jak i Organizatora bądź Warsztatu świadczącego usługę. 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, przypisanych do modelu pojazdu Klienta przez producenta części. 

Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, w której przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dziesięć sztuk tego samego Produktu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji lub anulowania takiego Zamówienia, a także do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach. 

6. Dostawa towaru 

Możliwości dostawy towaru do Użytkownika: 

Dostawa z montażem w warsztacie: 
W przypadku zamówień części wraz z montażem, nasza Infolinia skontaktuje Warsztat z Użytkownikiem w celu uzgodnienia dogodnego terminu montażu. Zamówienie zostanie wtedy dostarczone do warsztatu, który zrealizuje sprzedaż wraz z montażem. 

Dostawa do domu: 
W przypadku wyboru innego adresu dostawy zamówienie zostanie wysłane firmą kurierską DPD. Przesyłka zostanie nadana najpóźniej 24h po złożeniu zamówienia lub w przypadku zamówień dokonywanych w weekendy i święta – w następnym dniu roboczym. W momencie nadania przesyłki, na adres mailowy odbiorcy, zostanie wysłana wiadomość z informacjami o przesyłce tj. numer listu przewozowego. Dzięki temu na stronie DPD Użytkownik będzie miał możliwość monitorowania statusu przesyłki. Jeśli odbiorca będzie nieobecny, kurier pozostawi awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, podejmie on dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy DPD. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 40 kilogramów lub przesyłek, których jeden z wymiarów przekracza 2 metry zastrzegamy sobie prawo doręczenia wyłącznie do granicy posesji lub przed budynek. 

Dostawa materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów: 
W przypadku zamówienia materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych, bądź akumulatorów zastrzegamy sobie możliwość odmówienia wysyłki towaru. 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w zamówieniu. 

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: 

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 

 • niekompletności przesyłki, 

 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, 

Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. 

Organizator dołoży wszelkich starań aby przesyłka została dostarczona w ciągu 24h. W przypadku, gdyby opóźnienie nastąpiło z winy kuriera, przekażemy kontakt umożliwiający uzyskanie informacji o stanie wysyłki. 

7. Ceny towarów 

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

Wszystkie ceny podawane w Sklepie, wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pomocą Infolinii lub przez www.motoatelier.pl.  

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

8. Koszty dostawy 

Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

 1. Koszt dostawy nie obejmuje cen montażu w Warsztacie, 

 1. Przy zakupie powyżej 500 PLN brutto dostawa towaru jest bezpłatna, 

 1. Koszt dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta, uzależniony jest od wartości oraz wagi towaru i uzależnony jest od wyboru formy dostawy.

 2. W przypadku wagi towarów przewyższającej 31 kg, o wartości mniejszej niż 500 PLN, koszt dostawy naliczany jest indywidualnie, 

 3. Koszt dostawy materiałów chemicznych, materiałów łatwopalnych i akumulatorów, regulowany jest odrębnie. 

 4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny, stanowiące dokument sprzedaży będący dowodem zakupu. W szczególnych przypadkach wydawana jest dodatkowa Gwarancja lub gwarancja producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów, prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. 

9. Warunki płatności 

 1. W przypadku zamawiania przesyłki kurierskiej na wskazany adres, obowiązuje płatność gotówką u kuriera lub kartą przez Internet. 

 1. Dowodem płatności jest paragon fiskalny lub wystawiana na życzenie faktura VAT. 

10. Reklamacje, gwarancja, zwrot lub wymiana towaru 

 1. Proces zwrotów, reklamacji i napraw gwarancyjnych reguluje osobny dokument . 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta lub/i dodatkową gwarancję. 

 1. W przypadku wad fabrycznych towaru, Użytkownik może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem Sklepu. 

 1. Ewentualne reklamacje rozpatrywane są przez podmiot, który dokonał sprzedaży. 

 1. Wszelkie instalacje serwisowe wykonywane są przez Warsztaty zgodnie z wytycznymi producentów danych części. 

 1. Naprawy serwisowe w ramach gwarancji i reklamacji wykonywane są przez Warsztat, który dokonał montażu. 

 1. Zwrot lub wymianę towaru, można wykonać zgodnie z Ustawą, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może być używany oraz musi zostać odpowiednio zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Opakowanie, w którym znajduje się towar nie może zostać czymkolwiek oklejone, opisane ani zniszczone. Do przesyłki należy dołączyć kompletnie wypełniony formularz zwrotu, który znajduje się na stronie Sklepu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. 

 1. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. 

 1. Wymiana towaru zostanie zrealizowana jeśli dany produkt jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku dostępnego towaru na wymianę, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny zakupu. 

 1. W przypadku zwrotu towaru, w którym zawartość przesyłki nie zgadza się z zamówieniem, koszty przesyłki pokryje Organizator. 

 1. Przy zwrocie towaru z powodu uszkodzenia mechanicznego paczki w której dostarczony jest towar Użytkownik wraz z kurierem winien spisać Protokół Szkody oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem. W takim przypadku po przyjęciu reklamacji przez dział obsługi klienta towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zwrócimy pieniądze. Organizator pokrywa w tym przypadku wszelkie koszty przesyłki. 

 1. Zwrot pieniędzy: 
   
  W przypadkach, takich jak zwrot bez podania przyczyny, jak również brak zamówionego towaru na stanie magazynu, pieniądze zostaną zwrócone w następujący sposób: 

 • jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty, 

 • jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew, 

 • jeśli zamówienie było opłacone systemem PayPal - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto PayPal, 

 • jeśli zamówienie opłacone było za pobraniem, zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane przez Użytkownika konto - przelewem bankowym. 

 1. Zwrot pieniędzy następuje w terminie do 14 dni od daty akceptacji zwrotu. 
  W przypadku zwrotu na kartę kredytową, należy pamiętać, że termin w którym środki znajdą się na koncie, zależy również od banku, dlatego proces uznania przelewu może zająć dodatkowe 2-10 dni. 

11. Ekologia 

 1. Zakup akumulatora przez Użytkownika, zobowiązuje go do oddania starego, zużytego lub uszkodzonego akumulatora lub wniesienia opłaty ekologicznej w wysokości 30 PLN. 

12. Odpowiedzialność organizatora 

 1. Organizator, w miarę swych możliwości, stara się zapewnić bezproblemową i prawidłową działalność Sklepu. 

 1. Organizator zobowiązuje się do pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu oraz z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania przez Użytkowników  informacji udostępnionych przez Organizatora  – wbrew ich przeznaczeniu. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim Haseł i Loginów do osobistych kont Użytkowników. 

 1. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności. 

13. Uprawnienia organizatora 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Użytkowników bez uprzedniego powiadomienia. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Sklepu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawdo do aktualizacji oferty towarów oraz Warsztatów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. 

 1. Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień drogą elektroniczną lub telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 

 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, 

 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą i kodeksem cywilnym. 

14. Polityka prywatności 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Organizatora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności: 

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług, 

 • marketingu usług świadczonych przez Sklep oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), 

 • obsługi procesu Rejestracji na stronie Sklepu, 

 • otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażania opinii na temat Produktów lub usług oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego zamówień, 

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń, 

 • przesyłania przez Organizatora, na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter), 

 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, 

 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, 

 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 

 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu, 

 • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, 

 • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji. 

 1. Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkowników lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookie umożliwiają: 

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, 

 • dostosowanie zawartości Sklepu do potrzeb Użytkownika oraz innych osób korzystających z serwisu, 

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu. 

 1. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak: 

 • adres IP komputera, na który załadowana została strona Sklepu, na której „web beacon” został zamieszczony, 

 • numer URL strony, 

 • czas załadowania strony, 

 • rodzaj przeglądarki, 

 • jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. 

 1. Organizator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. 

 1. Organizator oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. 

15. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego: 

 • podłączenie do Internetu, 

 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 • serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768. 

 • Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript. 

 1. Organizator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane przez Organizatora w celu obsługi sklepu internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia dedykowanych informacji Klientom, w tym również podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. 

16. Postanowienia końcowe 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 

 1. Umowy sprzedaży są zawierane  w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. 

 1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:www.motoatelier.ploraz w siedzibie Organizatora Sklepu. Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą na adres Organizatora. 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 styczeń 2013r. 


Serwis Serwis
Zobacz usługi serwisu samochodowego

Serwis dostępny jest w centrum Gliwic.
Aktualności
Usługa odbioru auta
Usługa d2d
CZYTAJ WIĘCEJ
Promocja serwisowa
Zyskaj na start do 10% rabatu
CZYTAJ WIĘCEJ
Copyrights: Auto-Parts Gliwice
Realizacja: Rafał Różacki